top of page

Badania na cmentarzysku z okresu późnego neolitu w Sadowiu, pow. opatowski, w 2017 roku

Na przełomie września i października 2017 roku przeprowadzone zostały badania wykopaliskowe na stanowisku nr 23 w Sadowiu koło Opatowa, w miejscu istnienia w późnym neolicie cmentarzyska kultur amfor kulistych i złockiej. Wytyczono jeden wykop w strefie wskazanej przez badania geofizyczne. W jego obrębie odkryto pięć grobów wziemnych kultury amfor kulistych, wyraźnie zniszczonych przez orkę. Trzy z nich zawierały szczątki zwierzęce, natomiast jeden był grobem mieszczącym kości ludzkie rytualnie zniszczone. Podobnie jak we wcześniejszych przypadkach groby były rozplanowane regularnie w liniach równoległych do siebie, po osi północny-zachód - południowy-wschód oraz północ-południe. Jedną parę tworzyły groby nr 11-13, drugą nr 14-15. Najciekawszym zespołem był grób oznaczony jako nr 11. We wnętrzu jamy nieznacznie zagłębionej w grunt odkryto pochówek dwóch krów. W ich sąsiedztwie znajdowały się dwa kompletne naczynia oraz potłuczone fragmenty co najmniej dwóch kolejnych. Przy kościach natrafiono także na inne zabytki: siekierkę z krzemienia pasiastego, dwa kły dzika oraz kości innego zwierzęcia złożone jako dary. Nowością na stanowisku nr 23 w Sadowiu jest odkrycie obiektu osadowego kultury mierzanowickiej. Była to jama o trapezowatym kształcie, która stanowiła najprawdopodobniej część przydomowego kompleksu gospodarczego.


Badania w Sadowiu w 2017 roku były finansowane przez Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków w Kielcach oraz Uniwersytet Rzeszowski. Brała w nich udział grupa studentów Instytutu Archeologii Uniwersytetu Rzeszowskiego w ramach praktyki terenowej.


TEKST I ZDJĘCIA: dr Wojciech Pasterkiewicz, Instytut Archeologii Uniwersytetu Rzeszowskiego [kierownik badań]
Tagi:

bottom of page